I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetové stránky PruvodceSponzoringem.cz je společnost Czech Sport Guru s.r.o., se sídlem Nádražní 1843, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČ: 01407651, DIČ: CZ01407651, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 205668 (dále jen “CzechSportGuru”). Adresa elektronické pošty je info@PruvodceSponzoringem.cz.

2. CzechSportGuru provozuje internetovou stránku www.PruvodceSponzoringem.cz (dále jen “ PruvodceSponzoringem.cz).

3. Poskytování a využívání služeb na PruvodceSponzoringem.cz se řídí těmito podmínkami CzechSportGuru (dále jen “Podmínky”).

4. Služby na PruvodceSponzoringem.cz zahrnují zejména shromažďování, zpracovávání, uchovávání, vyhledávání dat a zprostředkování nabízených služeb.

II. Ochrana soukromí uživatele

1. PruvodceSponzoringem.cz postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro zaslání produktů Uživateli je PruvodceSponzoringem.cz oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při platbě (zejména adresné údaje) nebo při odeslání formuláře. Určité množství údajů je na stránce www.PruvodceSponzoringem.cz povinné, to jsou pouze údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail), ostatní údaje uživatel uvádí dobrovolně, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.). Uživatel dobrovolně do při realizaci platby přes platební bránu zadává dále informace o své platební kartě.

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění těchto Podmínek, na jejichž základě PruvodceSponzoringem.cz poskytuje své služby.

4. V konkrétních případech může PruvodceSponzoringem.cz zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů PruvodceSponzoringem.cz nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

5. Pokud uživatel předal či předá PruvodceSponzoringem.cz osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá provozovateli PruvodceSponzoringem.cz za způsobenou škodu.

6. Každý uživatel má plný přístup ke svým osobním údajů, které poskytl a to prostřednistvím zaslané žádosti na uvedené kontaktní údaje na webových stránkách PruvodceSponzoringem.cz. Uživatel má právo požádat o smazání svých osobních údajů.

7. Využívání služeb PruvodceSponzoringem.cz je dobrovolná. PruvodceSponzoringem.cz může využívat cookies či jiné technologie sledování, které umožňují uchování informací, které uživatel / návštěvník předtím zadal. Technologie sledování mohou zaznamenávat například informace o internetových doménách, verzích webových prohlížečů a názvech počítačů, IP adresách, datech a časech přístupu na lokalitu www.PruvodceSponzoringem.cz. Informace, které neobsahují osobní údaje uživatelů, mohou být použity pro statistické účely.

8. Na základě registrace, PruvodceSponzoringem.cz shromažďuje a dále zpracovává informace, na základě kterých bude možné přímo či nepřímo uživatele identifikovat, jako jsou například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jakékoliv jiné informace týkající se uživatele, pokud tyto informace dobrovolně poskytne na stránce PruvodceSponzoringem.cz.

9. Uživatel při odeslání formuláře na PruvodceSponzoringem.cz dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl nebo které uvede v průběhu používání služeb na PruvodceSponzoringem.cz, a to za účelem poskytování služeb. CzechSportGuru je oprávněn zpracovávat osobní údaje v informačním systému automatizovaně i manuálně, jakož i prostřednictvím výpočetní techniky po dobu poskytování služby.

10. Uživatel stránky PruvodceSponzoringem.cz souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, která jsou reklama a jiné informace o PruvodceSponzoringem.cz, jeho obchodních partnerech a jiných třetích osobách, pokud uživatel při registraci nebo později projevil zájem o takovou komunikaci, tj. pokud uživatel na stránce PruvodceSponzoringem.cz uvedl, že má zájem o zasílání informací o novinkách (Newsletter), nebo pokud se odhlásil z odběru. Toto vyjádření uživatele se považuje za souhlas se šířením reklamy. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat i oznámením doručeným formou elektronické pošty na adresu uvedenou na stránce PruvodceSponzoringem.cz.

11. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje v souladu se skutečností.

12. Uživatel po zaplacení získá doklad o zaplacení.

III. Poskytovatelé služeb

1. PruvodceSponzoringem.cz poskytuje službu, kterou Uživatel může po uhrazení poplatku využívat.

IV. Práva a povinnosti CzechSportGuru

1. CzechSportGuru poskytuje služby na PruvodceSponzoringem.cz ve stavu, v jakém se nacházejí, tj. se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. CzechSportGuru neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. CzechSportGuru neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli může vzniknout v souvislosti s používáním služeb na PruvodceSponzoringem.cz.

2. CzechSportGuru má právo zejména:

a) kdykoliv zrušit registraci uživatele a to i bez uvedení důvodu,

b) přerušit poskytování služeb dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo jen částečně,

c) kdykoliv provést technickou odstávku PruvodceSponzoringem.cz a jeho služeb a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění,

d) provádět jiná práva, které pro něj vyplývají z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

3. CzechSportGuru se zavazuje poskytovat součinnost na oprávněné výzvy státních orgánů a jiných oprávněných fyzických a právnických osob. V případě uložení pokuty nebo vzniku jiné peněžní nebo nepeněžní újmy CzechSportGuru, vzniklé v důsledku aktivit uživatele na PruvodceSponzoringem.cz, je uživatel povinen nahradit takto vzniklou škodu nebo újmu v plném rozsahu.

V. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky a současně i zvláštní podmínky, pokud se takové aplikují na některou ze služeb na PruvodceSponzoringem.cz jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů.

2. Uživatelům je na stránce PruvodceSponzoringem.cz zakázáno:

a) používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,

b) používat výhrůžky a osobní útoky vůči jiným uživatelům služby a třetím osobám,

c) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo nepravdivé informace o jiné osobě

d) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,

e) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,

f) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek,

g) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývin nezletilých nebo narušit jejich duševní zdraví a emocionální stav,

h) propagovat pornografii,

i) opakovaně zveřejňovat tytéž příspěvky, nesmyslné nebo nesrozumitelné texty jakož i provádět jiné aktivity, které mohou vést k omezení nebo snížení kvality poskytovaných služeb,

j) zveřejňovat osobní údaje o jiných osobách, zejména jejich adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas,

k) šířit obscénní, vulgární a urážlivé materiály a protizákonné materiály, přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoliv webové stránky s takovým obsahem.

3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a aktivity na PruvodceSponzoringem.cz a souhlasí s tím, že nebude používat služby na účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a v rozporu s těmito Podmínkami a podmínkami konkrétní služby.

VI. Pravidla zveřejňování obsahu na PruvodceSponzoringem.cz

1. Obsah na PruvodceSponzoringem.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu CzechSportGuru zakázáno. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je CzechSportGuru. Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií či zvukových souborů jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení CzechSportGuru je zakázáno.

2. PruvodceSponzoringem.cz si vyhrazuje právo smazat obsah příspěvků nebo jednotlivým uživatelům omezit možnost psát recenze, hodnocení a zveřejňovat obsah na stránce PruvodceSponzoringem.cz, pokud příspěvky porušují tyto Podmínky nebo na základě předchozích příspěvků určitého uživatele je podezření, že by mohly porušovat tyto Podmínky.

4. Uživatel, který zveřejňuje na PruvodceSponzoringem.cz své slovní, zvukové, obrazové nebo zvukovo-obrazové příspěvky, zejména texty, videa, zvukové nahrávky nebo fotografie, zveřejňuje své příspěvky bez nároku na odměnu a souhlasí s jejich veřejným šířením a použitím na internetu. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn takový obsah zveřejnit a že získal všechna potřebná povolení a práva vyžadované ve smyslu platných právních předpisů pro použití obsahu na PruvodceSponzoringem.cz.

5. PruvodceSponzoringem.cz neodpovídá za informace, údaje a jakýkoliv jiný obsah poskytnutý, zveřejněný, nebo uživateli uložený na PruvodceSponzoringem.cz. CzechSportGuru upozorňuje, že informace na PruvodceSponzoringem.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. CzechSportGuru může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Údaje zveřejněné na PruvodceSponzoringem.cz mají informativní charakter a nejsou právně závazné. CzechSportGuru neodpovídá za správnost údajů, které na stránku PruvodceSponzoringem.cz přebírá od třetích osob, nebo z jiných než vlastních zdrojů. CzechSportGuru neodpovídá za případné škody způsobené používáním stránky PruvodceSponzoringem.cz. CzechSportGuru také neodpovídá za případné škody způsobené používáním internetových stránek třetích osob, na které odkazuje stránka PruvodceSponzoringem.cz.

6. Pokud se jakýkoli uživatel stránky PruvodceSponzoringem.cz domnívá, že zveřejněný obsah porušuje tyto Podmínky, prosíme, aby oznámil tuto skutečnost na info@PruvodceSponzoringem.cz.

VII. Objednání služeb prostřednictvím CzechSportGuru

1. Uživatel stránky PruvodceSponzoringem.cz může získat cenovou nabídku na požadované služby po odeslání svého požadavku prostřednictvím stránky PruvodceSponzoringem.cz, nebo e-mailem na info@PruvodceSponzoringem.cz. Uživatel je povinen uvést do formuláře žádosti o nabídku úplné a pravdivé údaje. Následně mu bude e-mailem doručena kalkulace na požadované služby. Doručení cenové kalkulace uživateli stránky ještě neznamená, že všechny požadované služby budou na požadovaný termín dostupné. Dostupnost požadovaných služeb CzechSportGuru prověřuje až při závazném zájmu o konkrétní služby (až po výběru služeb ze zaslané cenové nabídky a projeveném vážném zájmu o objednání služeb).

2. Uživatel internetové stránky PruvodceSponzoringem.cz může realizovat závaznou objednávku nabízených služeb prostřednictvím e-mailu. CzechSportGuru následně realizuje potvrzení objednávky (její části) e-mailem. Pro objednání služeb a následné potvrzení objednávky je nezbytná přesná specifikace objednaných služeb – název objednané služby, zpřesnění objednané služby, počet, cena, termín, místo a čas poskytnutí služby, platební podmínky. Takto, CzechSportGuru zpětně potvrzená objednávka (její část), je považována pro obě strany za závaznou.

3. CzechSportGuru neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na PruvodceSponzoringem.cz, pokud je to u takových služeb výslovně uvedeno.

4. Uživatel stránky, který prostřednictvím CzechSportGuru zrealizoval objednání služeb a tyto služby mu byly dodány je následně oprávněn zveřejnit svá hodnocení a recenze na dodané služby.

VIII. Cena a platební podmínky

1. Ceny a platební podmínky se řídí aktuálně platným ceníkem CzechSportGuru.

2. CzechSportGuru si vyhrazuje právo na změnu výše poplatků s předchozím upozorněním na portálu či e-mailem uživateli.

IX. Závěrečná ustanovení

1. CzechSportGuru je oprávněn kdykoliv podle vlastního uvážení změnit Podmínky a rozsah služeb poskytovaných na PruvodceSponzoringem.cz. Změna je platná a účinná dnem uvedeným v Podmínkách. CzechSportGuru si vyhrazuje právo změnit nebo úplně nahradit tyto podmínky novým zněním podmínek (dále jen “změna podmínek”). Změna podmínek bude zveřejněna na internetové stránce PruvodceSponzoringem.cz nejpozději v den její účinnosti.

2. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb PruvodceSponzoringem.cz i po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí. Pokud registrovaný uživatel se změnou nesouhlasí, může požádat o zrušení registrace.

3. Uživatel a CzechSportGuru se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoliv užívání PruvodceSponzoringem.cz a jeho služeb se řídí účinným zněním Podmínek a obecnými právními předpisy.

4. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 28.8.2018.